Pošta (včera,dnes) > Všetká pošta tu <
Internát : ODUBYTOVANIE Z ŠD Mladá Garda po 1.6.2017 – pokyny
01.06.2017 | rus.garda.sk | Markus MelicherNaspäť

ODUBYTOVANIE Z ŠD Mladá Garda po 1.6.2017 – pokyny.

V zmysle Zmluvy o ubytovaní článok III. Bod 2 zaniká ubytovanie:

a) Uplynutím doby , na ktorú bolo ubytovanie touto Zmluvou dohodnuté

b) Dňom riadneho ukončenia štúdia.


1. Riadne odubytovanie

a/  Študenti končiacich ročníkov Bc. štúdia (3., resp. 4.roč.) a študenti 2. ročníka. Ing. štúdia, resp. Mgr. (štúdium končia štátnou skúškou) majú v zmysle Zmluvy o ubytovaní nárok na ubytovanie do dátumu poslednej štátnej skúšky.

b/ Ak sa študent nestihne odubytovať v deň, kedy mu končí nárok na ubytovanie („nekončiaci“ študent 30.6.2017 a „končiaci“ študent v deň jeho štátnej skúšky), je povinný odubytovať sa nasledujúci pracovný deň. Platbu za ubytovanie (kedy už nie je študentom) uhradí podľa cenníka ubytovania hostí v ŠD Mlada Garda - Turistická ubytovňa, http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/uz_sdaj/Cennik_ubytovania_hosti_SD_MG_01012017.pdf, v hotovosti na vrátnici ŠD.

Odubytovanie z ŠD je možné len v pracovné dni počas úradných hodín.

c/ Ak deň odubytovania pripadne na piatok, študent je povinný odubytovať sa v tento deň alebo v nasledujúci pracovný deň, t.j. v pondelok, resp., max 5 dni po termíne riadneho ukončenia školy , uhradiť si ubytovanie   od dátumu ukončenia štúdia  v hotovosti na recepcii , pričom cenu za ubytovanie bude hradiť v zmysle vyššie uvedeného bodu 1b.  ( podľa cenníka ubytovania hostí v ŠD Mlada Garda - Turistická ubytovňa )

d/ Na svojej izbe môžete ostať max do 30.6. resp, max 5 dni po termíne riadneho  ukončenia zmluvy o ubytovaní  ( samozrejme za podmienky doplatenia podľa bodu 1 b  - podľa cenníka ubytovania hostí v ŠD Mlada Garda - Turistická ubytovňa ) – ak by to malo trvať dlhšie, ste povinný dostaviť sa na PU ŠD MG a presťahovať sa na izbu určenú PU ŠD MG, v zmysle bodu 2.


Postup v deň odubytovania : „nekončiaci“ študent 30.6.2017 a „končiaci“ študent :


1/ vyhľadať svoju upratovačku príslušnú na daný blok – ta skontroluje komplexne izbu, čistotu, úplnosť podlá inventárneho zoznamu, kľúče , bez závad – v prípade , že je všetko v poriadku podpíše sa na ubytovací preukaz , pripíše dátum

2/ odovzdať upratovačke sadu 3 príslušných kľúčov

3/ s takto podpísaným ubytovacím preukazom treba prísť len v pracovné dni počas úradných hodín na prevádzkový úsek ŠD odovzdať ubytovací preukaz a  ukončiť proces odubytovania2. Študent, ktorý ma záujem ostať ubytovaný na ŠD MG

po termíne ukončenia ubytovania v zmysle Zmluvy o ubytovaní , je povinný najneskôr v posledný deň nároku na ubytovanie prísť na prevádzkový úsek ŠD, (môže prísť aj  skôr na PU ŠD ) a  zmeniť si toto ubytovanie v zmysle platných predpisov a Cenníka pre podnikateľskú činnosť, podľa cenníka ubytovania hostí v ŠD Mlada Garda - Turistická ubytovňa\" a   uhradiť si  ubytovanie:  platba v hotovosti vopred na recepcii  ŠD, od dňa  ukončenia ubytovania v zmysle Zmluvy o ubytovaní .


Upozornenie: ŠD MG  ma právo ubytovať študenta aj na inej izbe ako doteraz, prioritou je zapĺňať kompletne izby aj bunky, v blokoch vyčlenených mimo  ubytovania v letnej sezóne pre turistickú ubytovňu.  Ak chce študent ostať bývať sám na 2 lôžkovej izbe platí obidve lôžka.

O tom, ci študent ostane alebo neostane bývať na tej istej izbe  sa je povinný informovať každý študent vopred na prevádzkovom úseku ŠD.


Predbežne sú vyčlenene na ubytovanie našich študentov cez prázdniny prednostne bloky C a I, prioritou je spájanie ucelených buniek.


Postup v deň odubytovania:

a/ študent, ktorý ostáva na tej istej izbe

1/ s ubytovacím preukazom treba prísť len v pracovné dni počas úradných hodín na prevádzkový úsek ŠD sa odubytovať z riadneho ubytovania

2/ zaplatiť podľa príslušného cenníka príslušnú čiastku za ubytovanie v hotovosti na vrátnici a s potvrdením o zaplatení prísť na PU

3/ preubytovať sa na prázdniny ako študent STU PČ a  dostane letný Ubytovací preukaz.b/ študent, ktorý bude  ubytovaný na inej izbe ako doteraz

1/ prísť na prevádzkový úsek vybaviť si preubytovanie a dostane kľúče od novej izby

2/ presťahovať sa  sa do novej izby

3/ odovzdať pôvodnú izbu  - vyhľadať svoju upratovačku príslušnú na daný blok – ta skontroluje komplexne izbu, čistotu, úplnosť podlá inventárneho zoznamu, kľúče , bez závad – v prípade , že je všetko v poriadku podpíše sa na ubytovací preukaz , pripíše dátum

4/ odovzdá upratovačke sadu 3 príslušných kľúčov zo starej izby

5/ s takto podpísaným ubytovacím preukazom, potvrdeným blokom o zaplatení ubytovania, treba prísť len v pracovné dni ešte v ten istý deň počas úradných hodín na prevádzkový úsek ŠD ukončiť proces odubytovania z riadneho ubytovania a preubytovania na študent STU PČ , dostane  letný Ubytovací preukaz.Ubytovanie cez letne prázdniny - Povinná prax


Študenti, ktorí vedia že budú mat v lete povinnú prax a budú sa chcieť ubytovať na ŠD MG, nech bez zbytočného odkladu od obdŕžania potvrdenia od školy,  donesú na PU toto potvrdenie zo školy o termíne konania povinnej praxe ( osobne , bez zbytočného odkladu  )  zároveň aj nahlási, či sa chcú ubytovať aj v inom termíne počas prázdnin.

Potvrdenie na povinnú prax - vydáva fakulta /na potvrdení musí byť obdobie od kedy do kedy mate povinnú prax, pečiatka, podpis vedúceho katedry ktorý je gestorom realizácie povinnej praxe./ - oni majú na to tlačivo. Na základe potvrdenia budete ubytovaný na povinnú prax, iné potvrdenie neakceptujeme.

Ďalší postup odubytovania je podľa bodu 1. alebo 2.

Zároveň si pri odubytovani vybaví aj ubytovanie počas povinnej praxe. Bude mu vygenerovaná platba ako bytne počas akademického roka, platí sa prevodom na účet.

V deň nástupu na prax príde na prevádzkový úsek ŠD, ma zaplatene ubytovanie vopred,  ubytuje sa ,  a dostane letný dočasný  ubytovací preukaz.DOPORUČENIE:

Keďže sa každý študent chce odubytovať v kľude , načas a bez zbytočného čakania a stresov, a  tak isto to chceme uskutočniť aj my všetci na prevádzkovom úseku, doručujem aby ste si preubytovanie nenechávali na posledný deň, keď sa budú odubytovať aj všetci, ktorý nechcú ostať ďalej ubytovaný na internáte.

Zároveň Vás prosím, aby ste na riadne  odubytovanie  30.6. využili celý pracovný deň .

Len pre info, teoreticky v zmysle uzavretých zmlúv o ubytovaní, tých  čo Vám končí zmluva 30.6.2017 „nekončiacich“ je Vás  1059 ! Preto komu to vyhovuje vyžite aj termíny pred týmto dátumom ( bez finančného vyrovnávania ) alebo v krajnom prípade max. do 5 dni po tomto termíne v zmysle bodu 1d. ( v tomto prípade sa dopláca za ubytovanie ! ).

Upratovačky Vám budú v týchto dňoch ( na konci mesiaca jún ) k dispozícii od 6,00 do 14,00 ( obedňajšia prestávka 12,00-12,30 hod),

a posilnený prevádzkový úsek od 7,00 do 15,00 ( obedňajšia prestávka 12,00-12,30 hod)

Verím, že to všetci spoločne úspešne zvládneme.


                                                                                                                                                                             
   V Bratislave, 31.5.2017                                                                                                 Ing. Pavol Masár

Prevádzkový riaditeľ

ŠD Mladá Garda
 

STU v Bratislave


Prílohy

odubytovanie_pokyny.docx
© Copyright 2005 - 2016 www.garda.sk
Všetko na www.garda.sk je chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. a medzinárodného práva. www.garda.sk je informačná stránka o dianí na študentskom domove Mladá garda určená najmä pre študentov Slovenskej technickej univerzity.

Prevádzkovateľom stránok je Študentský cech strojárov Obsah vytvorený tímom garda.sk.